Hieronder treft u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw reis.

Reizen geboekt vòòr 20 februari 2022 zijn geboekt onder de reisvoorwaarden aan te treffen via de volgende link. 


Onze huidige algemene voorwaarden kunt u raadplegen via de volgende link en zijn hieronder te lezen.


Bij Faraway Travel zijn wij bewust van onze verantwoordelijkheid naar onze reizigers toe. Daarom houden wij zo goed mogelijk rekening met de belangen van al onze reizigers en hebben wij de Algemene Reisvoorwaarden zo begrijpelijk en transparant mogelijk geschreven. Wij kunnen begrijpen als u vragen heeft naar aanleiding van de Algemene Reisvoorwaarden. Al uw vragen kunnen worden besproken met uw reisconsulent. 

 

De Algemene Reisvoorwaarden zijn in gebruik vanaf 20 februari 2022 en zijn tot stand gekomen op basis van onder meer de model reisvoorwaarden van VvKR van december 2021. 

 

Artikel 1 – Definities

Faraway: Faraway Travel (“Faraway”, “wij” of “ons”) is de reisorganisator. Faraway is geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 71946195. Faraway is een handelsnaam van de eenmanszaak Faraway Travel. 

U: de wederpartij bij de reisovereenkomst. Dit zijn alle personen die met Faraway een overeenkomst met betrekking tot een reis hebben geboekt en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om mee te reizen.  

Reisvoorstel: globaal overzicht van de reisroute, bestemming(en) en activiteiten met daarbij een prijsopgave en een mogelijkheid om de Reis te boeken.

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Faraway zich jegens u verbindt tot het verschaffen een georganiseerde reis.

Schriftelijk: op schrift of per e-mail.

Reis: een pakketreis in de zin van de wet of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

1. Algemeen. In deze Algemene Reisvoorwaarden (ARV) staan regels waaraan wij ons moeten houden en u ook. Deze gelden voor alle producten en diensten, waaronder op de Reis, die u bij ons afneemt. 

2. Reisdiensten. Op alle pakketreizen zijn Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing. In het geval het geen (pakket)Reis is in de zin van de wet, dan is Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreis-overeenkomsten niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Faraway, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

3. Afwijkingen. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de ARV. Dit doen wij uitsluitend in goed overleg. Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

1. Reisvoorstel. Via ons kunt u vrijblijvend via de website een Reisvoorstel aanvragen. Dit Reisvoorstel bevat een globaal overzicht van de Reis. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen het Reisvoorstel – welke volledig is afgestemd op uw voorkeuren – aan u te doen toekomen. Het Reisvoorstel is geldig voor twee weken. Van deze periode kan Schriftelijk door ons worden afgeweken. Na het verstrijken van deze periode behouden wij ons het recht voor om de afgegeven prijs te verhogen op basis van marktomstandigheden. Het Reisvoorstel bindt u niet en deze ARV zijn op dit moment ook nog niet van toepassing.  Wij houden ons het recht voor om een aanvraag voor een Reisvoorstel niet in behandeling te nemen. Bijvoorbeeld wanneer een aanvraag niet serieus is gedaan, als blijkt dat reeds meermaals zonder afname een aanvraag is gedaan of dat de gegeven informatie summier is. 

 

2. Boeken van de Reis. Nadat u over het Reisvoorstel heeft nagedacht, kunt u de Reis met ons boeken. In een e-mail met het Reisvoorstel zit een link naar het boekingsformulier. Op dit formulier geeft u aan dat u uw Reis wilt bevestigen en dat u akkoord geeft op de ARV. Wij sturen u na de boeking van de Reis een boekingsbevestiging. Vanaf dit moment is de boeking definitief onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis. U kunt de overeenkomst niet eenzijdig herroepen. Wij kunnen na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag met uitzondering van erkende feestdagen) de Reis herroepen. 

 

3. Inhoud aanbod. De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in het Reisvoorstel van ons zijn omschreven. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld. De Reisovereenkomst bestaat uit:

 

a. Het opstellen van een uitgebreid reisplan waarin vermeldt staat op welke dag u zich waar zult bevinden en hoe u van de ene naar de andere plek dient te reizen. Tevens zullen er enkele aanbevelingen per locatie worden beschreven.

b. Het reserveren van verblijf, lokaal vervoer of huurauto en reisactiviteiten.

c. Alle overige onderling gemaakte afspraken.

 

4. Kennelijke fouten. Kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Indien er reden is tot twijfel dient u navraag te doen.  

 

5. Hoofdelijkheid. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Eventuele medereizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. U bent verplicht om alle relevante informatie te delen met de medereizigers. U vrijwaart ons voor de schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichting.

 

6. Meerderjarig en handelingsbevoegd

U, zijnde de boeker van de Reis, dient meerderjarig en handelings- en beschikkingsbevoegd te zijn. 

 

Artikel 4 – Informatie

1. Reissom. Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

 

2. Onze informatieplicht Bij de boeking of kort daarna verstrekken wij de reisovereenkomst en de boekings-bevestiging met u. Voorts zijn wij verplicht om u te informeren over verschuivingen voor of tijdens de Reis. Reisbescheiden (zoals tickets, vouchers, etc.) zullen uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de reiziger worden toegezonden, tenzij u nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

3. Uw informatieplicht. U dient gedurende de gehele reis de benodigde en geldige reisdocumenten bij zich te hebben. Indien u de reis niet kan maken wegens het ontbreken van de benodigde – geldige – reisdocumenten, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten volledig voor uw rekening zijn. Voor het boeken van de Reis verstrekt u alle relevante informatie over de aangemelde reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid, uw veiligheid of de veiligheid van anderen of uw (medische) mogelijkheden en die van de medereizigers om het land  binnen te komen of de Reis te maken. Overige informatie met betrekking tot verminderde mobiliteit, zwangerschappen en ziekte dient tevens door te worden gegeven. U dient zelf bij de vervoerder(s) te verifiëren of een medische verklaring nodig is om te mogen reizen. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden, kunnen wij u hierbij helpen. 

 

4. Informatie over verzekeringen. 

Wij stellen iedere reiziger verplicht een reis- en annuleringsverzekering (met werelddekking) af te sluiten. Bij het boeken van de reis zullen wij u vragen te bevestigen een reisverzekering te hebben afgesloten of er één voor vertrek af te sluiten. Kunt u wegens omstandigheden uw reis niet maken? Dan kunt u op sommige gronden een vergoeding krijgen via de (annulerings)verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar. Wij willen u erop attent maken wij niet aansprakelijk zijn voor enig risico rondom (avontuurlijke) excursies. Deze zijn voor eigen rekening en risico. Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd en verzekerd op reis en excursie gaat.

 

Artikel 5 – Betaling

1. Aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 25% van de totale kosten van de Reis exclusief vliegtickets plus het volledige bedrag van de vliegtickets. De aanbetaling dient binnen 8 dagen na de boeking te zijn ontvangen. Van ons ontvangt u per e-mail (info@erickooijman.nl/farawaytravel) een factuur met daarop het bedrag welke u binnen 8 dagen dient te voldoen en het bedrag welke uiterlijk 6 weken vòòr vertrek moet zijn voldaan. Wij houden ons het recht voor om een kortere periode van aanbetaling of onmiddellijke betaling te hanteren indien noodzakelijk om de Reis tegen het overeengekomen bedrag aan te kunnen bieden.  

 

2. Restantbetaling. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

 

3. Wanbetaling. Indien u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, dan zullen wij u een herinnering sturen. Betaalt u niet binnen de termijn zoals gesteld in de herinnering? Dan bent u zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. U dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien de aan- of restantbetaling niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere. Zolang u niet betaald heeft, kunnen wij de reisbescheiden onder ons houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan wij u uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van u uit te sluiten van deelname kunnen wij de Reisovereenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 7.2 bij de u in rekening brengen. Wij kunnen onze vordering op u overdragen aan een derde via cessie of subrogatie. Ook kunnen wij een derde vragen om ons te helpen om het openstaande bedrag terug te krijgen. 

 

Artikel 6 – Voorkeuren en wijzigingen.

1. Uitgangspunt. Aan uw voorkeuren of verzoeken tot wijzigingen proberen wij te voldoen. Voorkeuren kenbaar gemaakt bij de aanvraag van het Reisvoorstel worden verwerkt in het Reisvoorstel en het uitgebreide reisplan. Ook nadien kunt u nieuwe voorkeuren krijgen of zaken gewijzigd willen hebben. Dat begrijpen wij. Wij zullen proberen deze veranderingen in de Reis te verwerken, maar wij zien hier niet toe verplicht. Tegenover de wijziging kan een meerprijs staan in verband met meerwerk en additionele kosten. Tevens worden er wijzigingskosten in rekening gebracht ad €30,-. Wij hebben de discretionair bevoegdheid om van de doorberekening van de wijzigingskosten af te zien. Indien u akkoord gaat met de kosten, dan bent u dit bedrag aan ons verschuldigd en zullen wij ervoor zorgen dat de Reis-overeenkomst wordt aangepast. Mochten de kosten lager uitvallen, dan wordt het verschil verrekend met de toekomstige verschuldigde kosten of, subsidiair, terugbetaald. 

 

2. Wijzigingen door ons. Bij de totstandkoming van de georganiseerde reis zullen wij zo veel mogelijk aansluiting zoeken met het Reisvoorstel. Echter, kleine wijzigingen kunnen gedurende de totstandkoming worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer het vervoer van de ene naar de andere plaats beter uitkomt op een eerder of later gelegen dag of wanneer de dienst niet meer beschikbaar is op de aangegeven dag. Wij houden ons het recht voor om kleine wijzigingen eenzijdig door te voeren. Wij zullen onze uiterste best doen om een gelijkwaardig of beter alternatief aanbod te doen. Bij grotere wijzigingen zal altijd contact worden gelegd met u.

 

3. Wijziging vertrekdatum. 

Tenzij wij aangeven dat er sprake is van een omboeking of een andere afspraak tussen u en ons, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling en -kosten van artikel 7 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 7 – Annulering door u. 

1. Annulering. U kunt op ieder gewenst moment de aanvraag voor de Reis annuleren. Dit dient Schriftelijk te gebeuren. De datum waarop de annulering door ons wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00 uur wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

 

2. Annuleringskosten. De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

 

a. Tot 56 dagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom.

b. Van 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.

c. Van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom

d. Vanaf 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

 

Indien er vliegtickets zijn inbegrepen bij de boeking, dan gelden de kosten voor annulering van de luchtvaart-maatschappij. Deze komen bovenop de hierboven beschreven kosten. Indien de vlucht niet meer te annuleren is, dan belasten wij de totale kosten voor de vliegtickets door plus eventuele administratieve kosten van derden.

 

3. Vermindering aantal passagiers. Indien binnen één Reis het aantal reizigers wordt verminderd, dan kunnen wij naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:

 

a. de in lid 2 van dit artikel genoemde standaard annuleringskosten, of; 

b. de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.

 

Bovenstaande keuzes zijn de rechten die wij hebben. Wij zullen in deze situaties maatwerk proberen te leveren.

 

 4. Annuleringskosten bij annulering ná omgeboekte Reis.

Het kan voorkomen dat u en wij de reis omboeken naar een later moment. Als u dan – alsnog – de reis annuleert, dan betaalt u tenminste de annuleringskosten die u zou hebben moeten betalen als u op het moment van omboeking de Reis zou hebben geannuleerd.

 

Artikel 8 – Annulering door ons. 

1. Terugbetaling Reissom. Wij kunnen de Reisovereenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als wij de Reisovereenkomst niet kunnen uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. In dit geval betalen wij de reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door u zijn gemaakt voor diensten die buiten de Reisovereenkomst vallen, zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en, indien niet bij de Reis inbegrepen, de vliegtickets, accommodaties, e.d. Voor vliegtickets geldt dat deze naamsgebonden zijn. In gevallen dat wij de reis om onvermijdbare omstandigheden niet meer kunnen uitvoeren, dan zijn de kosten voor de vliegtickets voor uw rekening. Om dit risico te voorkomen, overleggen wij graag met u de mogelijkheid voor flexibele vliegtickets die verzet kunnen worden of luchtvaartmaatschappijen met gunstige annuleringsvoorwaarden. Onder een onvermijdbare situatie wordt een situatie verstaan waardoor van ons in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat wij de Reis aanbieden, zoals door gesloten grenzen of lokale of mondiale calamiteiten.

 

2. Annulering door uw toedoen. Als wij de Reis moeten annuleren door uw toedoen, bijvoorbeeld doordat u niet heeft voldaan aan uw informatieplicht of door wanbetaling, dan kunnen wij de Reisovereenkomst annuleren. U bent dan de annuleringskosten cf. artikel 7.2 verschuldigd.

 

Artikel 9 – Onze verantwoordelijkheden.

1. Goede uitvoering van de Reis. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reis. Wij dienen de Reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de ter uwer beschikking gestelde informatie en omstandigheden redelijkerwijs mocht hebben.  

2. Wijzigingen in reisschema en reistijden. Wij zullen u informeren over wijzigingen in het reisschema.

3. Klachtplicht reiziger. U stelt ons in lijn met artikel 10.2 zo spoedig mogelijk in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisovereenkomst. Hierdoor kunnen wij helpen om de problemen te verhelpen en de klacht adequaat op te lossen. 

4. Oplossing door ons. Wij zorgen dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

5. Compensatie. Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zullen wij in overleg treden met u en kunnen wij waar gepast een compensatie of alternatief regelen. U heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming aan u is toe te rekenen. 

6. Hulp en bijstand. Wij verlenen u  hulp en bijstand indien u in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door u te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Wij kunnen hier een vergoeding voor in rekening brengen in gevallen dat de moeilijkheden door uw toedoen zijn ontstaan. 

 

Artikel 10 – Overige Bepalingen

1. Noodgeval informatie. Wij verstrekken u voor aanvang van de Reis de contactgegeven voor noodgevallen. Bel bij (levens)-bedreigende noodgevallen altijd eerst de lokale hulpdiensten.

 

2. Klachten. Indien u meent dat de Reis niet goed door ons wordt uitgevoerd, dan dient u het probleem of gebrek zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij een oplossing kunnen aanbieden. Indien u op het moment van de klacht ook een reisbegeleider bij u heeft, dient u uw klacht ook daar kenbaar te maken. Het niet tijdig melden van klachten kan invloed hebben op een eventuele compensatie, tenzij onze belangen door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is. Klachten kunt u kenbaar maken via de telefoon, mail, whatsapp en post. Wij kunnen  verlangen dat u de klacht Schriftelijk kenbaar maakt. 

 

 

3. Communicatiekosten. U dient eventuele communicatie-kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.


4. Visum. Voor sommige landen zullen wij uw visum aanvragen. Hiervan worden de kosten verdisconteerd in de reissom. Voor andere landen vraagt u uw visum aan op de plaats van bestemming, dit is de zogenaamde “Visum on Arrival”. Deze kan enkel worden aangevraagd op de plek van de bestemming en hier kunnen op bestemming kosten voor worden gerekend. Wij vragen u te allen tijde in uw uitgebreide reisplan na te gaan of en welk type visum er is inbegrepen. Wij doen ons best u hier vooraf over te informeren. Bij vragen kunt u dan ook altijd contact met ons opnemen. U dient zelf te verifiëren of u voldoet aan de visumregels van het land waar u naar toe reist. Indien u niet in aanmerking komt voor een visum om welke reden dan ook, dan is dit voor eigen rekening en risico. 

 

5. Rechten van derden. Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Reisovereenkomst betrokken derden kunnen zich richting u beroepen op de bepalingen uit de Reisovereenkomst en de AVR.

 

6. Vervangende bepalingen. Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze ARV in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

 

7. Toepasselijk recht. Op het Reisvoorstel, de Reisovereenkomst en de uitvoering van de Reisovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Indien u een niet-Nederlandse ingezetene bent, dan kan het zijn dat dwingend rechtelijke bepalingen ervoor zorgen dat u ook het recht van uw land van herkomst kan toepassen. 

 

8. Bevoegde rechter. De rechtbank binnen wiens werkgebied de onze vestigingsplaats is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Reisovereenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is ons daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.

 

Artikel 11 – Overige informatie. 

1. Garantiefonds. Wij zijn aangesloten bij Stichting GGTO. GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien wij in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek, maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien wij hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de ons wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van €7,50 per persoon per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. In de prijs die wij op uw reisplan communiceren is deze €7,50,- reeds inbegrepen. Wij zijn jegens u verplicht een garantie in stand te houden.


De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de
 Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302 [indien er sprake is van een pakketreis]. Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

 

2. Ongeplande zaken. De mooiste plekken van de aarde zijn geregeld ook de plaatsen die enige mate van flexibiliteit vragen. Het kan namelijk voorkomen dat bepaalde zaken op bestemming anders lopen dan vooraf gepland. Zo kan het zijn dat een kamer overboekt blijkt te zijn, er geen warm water uit de kraan komt, een geplande excursie onverwachts niet door kan gaan of dat de lokale bus die jou naar de volgende plek zou brengen plots niet rijdt. Wij doen onze best om dit soort situaties te voorkomen, maar soms is het ook inherent aan het land waar u bent. Wij zijn niet aansprakelijk voor zaken die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien. Het kan voorkomen dat ongeplande zaken door uw toedoen plaatsvinden, zoals een gemiste excursies of vervoersoptie. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening en risico alsook de gevolgschade en/of kosten.  Wij kunnen u op verzoek proberen te helpen. Voor deze hulp kunnen wij redelijke kosten in rekening brengen. 

 

Mochten er tijdens de reis problemen zijn of uw reisplan voldoet niet aan uw verwachtingen, dan vernemen wij dit graag al tijdens de reis. Zo kunnen wij proberen u direct te helpen, want wij organiseren graag voor iedereen de reis die de dromen overtreft. 

Contactgegevens
Mw. W.J.M. Haverkamp-Potters h/o Faraway Travel

De Horizon 63, 1346 GC ALMERE

Info@Farawaytravel.nl

Bereikbaar via whatsapp en telefoon: +31 (0)6 47710973